Functieomschrijving

Directeur Human Resources (M/V/X)

Werkgever

Het Departement HR staat in voor het personeelsbeheer en staat de departementen bij in het actieve management van hun medewerkers. Het verzekert de opvolging van de dossiers van de contractuele en statutaire personeelsleden (3900 VTE, in +/- 150 functies) van bij hun aanwerving tot hun pensionering. Het departement houdt zich ook bezig met de berekening van de lonen en het geheel van wettelijke verplichtingen die de Stad als werkgever moet nakomen. Daarentegen heeft de GIDPBW (Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) als missie het welzijn van het personeel van de Stad en de satellieten ervan te bevorderen.

Functie

Missie:

 • Het geheel van activiteiten van het departement Human Resources leiden en coördineren teneinde de strategische en operationele doelstellingen te realiseren in overeenstemming met de politieke doelstellingen
 • Loyaal participeren aan de beleidsvoorbereiding en erover waken dat er een coherentie is met de genomen beslissingen voor het geheel van de stedelijke administratie
 • Het departement vertegenwoordigen en zo goed als mogelijk het respecteren van de wetgeving, de procedures, de kwaliteit van het werk en de tevredenheid van het publiek, garanderen

Taken:

 • Opmaken en formuleren van doelstellingen, strategische en operationele acties aan de politieke verantwoordelijken door voorstellen en oplossingen te formuleren teneinde het nemen van goede beslissingen te bevorderen : evalueren van de risico's
 • Vertalen van de strategie in een operationele meerjarenplanning en opmaken van de jaarlijkse operationele doelstellingen in samenwerking met de verantwoordelijken van de organisatorische eenheden; identificeren van de nodige middelen voor de realisatie ervan
 • Structureren, communiceren en opvolgen van de strategische en operationele doelstellingen
 • De werking diagnosticeren en ontwikkelingsacties voeren voor het departement; de prioriteiten vaststellen en een actieplan opstellen; deelnemen met de directieraad aan ontwikkelingsacties voor de administratie
 • Organiseren, coördineren en controleren van de uitvoering van de terugkerende opdrachten en activiteiten van de diensten op kwantitatief en kwalitatief vlak; het organogram (125 medewerkers) en de delegaties bepalen; boordtabellen en hun opvolging realiseren
 • Opmaak en coördinatie van de voorbereiding van de begroting (231 miljoen € voor de salarissen en 5 miljoen € werkingskosten) op jaar- en meerjarenbasis; waken over de goede uitvoering van het toegekende budget en zijn uitvoering rapporteren
 • Zich verzekeren van de totstandkoming van de systemen van interne controle in voor de verschillende diensten; deelnemen aan de implementatie van de aanbevelingen van de interne audit
 • Ontwikkelen en in stand houden van een netwerk van professionele relaties teneinde de belangen van de Stad te vrijwaren en het imago van de Stad te bevorderen
 • Rapporteren aan de Stadssecretaris en aan de bevoegde schepen van elk element dat nodig en/of nuttig is om te weten
 • Opmaak van regelmatige rapporten over de activiteiten en projecten van het departement

Profiel

 1. Houder zijn van een diploma van master, een diploma van de tweede cyclus universitair onderwijs of daarmee gelijkgesteld hoger onderwijs
  of
  de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen
 2. Relevante ervaring hebben van tenminste 5 jaar in een leidinggevende functie van universitair niveau
 3. Ervaring hebben in een gelijkaardige functie op het gebied van het aansturen van personeel, kennis over en ervaring met het ontwikkelen van HRM projecten en een management gericht op het realiseren van doelstellingen

Taal

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 tot coördinatie van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, zullen de kandidaten moeten voldoen bij een examen over de schriftelijke en mondelinge kennis van de Franse taal, dit vóór de vaste benoeming. In afwachting is de juridische band contractueel.
De kandidaten dienen zich op www.selor.be online in te schrijven.

Aanbod

 • Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden; contractuele betrekking in de tussentijd
 • Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)
 • Plaats van tewerkstelling: Brussel
 • Maandelijks brutoloon : 6.704 € (minimum)/ 10.292 € (maximum) (weddeschaal A9) inclusief directietoelage en tweetaligheidstoelage. Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de O.E. Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02 279 24 40.
 • Bijkomende voordelen: dienstwagen of mobiliteitsbudget, smartphone, maaltijdcheques, vrijstelling van het remgeld bij het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR via http://jobs.brussel.be, samengesteld uit:

 • een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;
 • een c. v.;
 • een fotokopie van het vereiste diploma.

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is 15/09/2022.

Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

De kandidaten die zouden gesolliciteerd hebben zonder alle toelatingsvoorwaarden te vervullen zullen beschouwd worden als ten onrechte ingeschreven.
De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.
Het koninklijk besluit van 23 december 1977 in verband met de sociale reclassering van de personen met een handicap in de gemeenten zal toegepast worden. De kandidaten worden verzocht bij hun kandidatuurstelling een attest te voegen van de bevoegde organisatie, waarin hun handicap erkend wordt.
Het programma van de selectieprocedure kan worden aangepast aan de aard van de handicap van de kandidaat.

Selectieprocedure

Een preselectie zal gebeuren op basis van het c. v., de te vervullen voorwaarden alsook de vereiste ervaring en kennis.
De selectieprocedure bestaat uit drie gedeelten.
Het eerste gedeelte bestaat uit een assessment center dat de gedrags- en cognitieve vaardigheden (strategische visie, problemen analyseren, problemen oplossen, plannen en organiseren, leiden, mondelinge communicatie) van de kandidaten test. Dit gedeelte wordt door een extern selectiebureau georganiseerd.
Het tweede gedeelte bestaat uit een gesprek met een selectiecommissie dat de technische vaardigheden en de algemene geschiktheid van de kandidaten test.
De kandidaten dienen een tiental dagen voor het tweede gedeelte een nota in te dienen, waarbij zij hun visie van de missie van de dienst en van de functie, alsook van de materie weergeven.
Het derde gedeelte bestaat uit een uiteenzetting voor het College waarbij de kandidaat zijn visie over de opdracht toelicht, alsook de middelen die hij wil aanwenden om deze te realiseren.
De procedure duurt gemiddeld vier maanden.

 • Online op:di 12 juli 2022
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]