Functieomschrijving

Directeur van de Directie Preventie (vzw Bravvo) (M/V/X)

Werkgever

Het Departement Organisatie is een van de departementen met een transversale werking voor de administratie van de Stad Brussel, waarvan de activiteiten zich afspelen in vier domeinen: administratief, ICT, juridisch, public relations.

 • administratief: toezicht op diverse organen, secretariaat van het College en de Gemeenteraad, coördinatie van de werkzaamheden betreffende preventie en veiligheid
 • ICT: beleid betreffende informatica, burotica en telefonie
 • juridisch: verdediging van de belangen van de Stad, geschillen, adviesverlening, verlijden van aktes
 • public relations: protocol, participatie, gelijkheid van kansen, internationale relaties.

De Directie Preventie is één van de directies van het Departement Organisatie.

Missie van de dienst:

 • Ontwikkelen en verzamelen van federale, regionale et lokale middelen om een geïntegreerde preventiepolitiek te ontwikkelen op het gebied van de kwaliteit van het bestaan in de wijken
 • Implementeren van informatieve en consultatieve projecten en de implicatie van de burgers aan en bij de Stadspolitiek

De operationele werking van deze directie gebeurt via de vzw Bravvo.

Functie

Missie:

De beheerder van het lokale preventiebeleid zijn op gemeentelijk niveau: de taak van afgevaardigd bestuurder en de coördinatie en het dagelijkse beheer van preventieprojecten verzekeren.

Taken:

 • De strategische doelstellingen van het stadsbeleid op het gebied van preventie en veiligheid bepalen, de resultaten identificeren die moeten worden behaald met de beschikbare middelen binnen de gestelde termijnen
 • De structuur/het geheel van de medewerkers van de vzw beheren door de middelen en supervisie te garanderen die nodig zijn voor de uitvoering van de verschillende projecten; organiseren/coördineren/controleren van de uitvoering van de opdrachten/terugkerende activiteiten van de vzw op kwantiteits- en kwaliteitsniveau
 • De verschillende supra-lokale subsidieprogramma’s uitvoeren (strategisch plan voor preventie/veiligheid, grootstedenbeleid, beveiligen sociale woningen), zorgen voor hun samenhang, de follow-up van ministeriële richtlijnen en conventies, de administratieve/technische opvolging
 • Bestaande projecten opvolgen en nieuwe ontwikkelen. De verschillende projecten implementeren. Eerste lijn projecten ondersteunen door te zorgen voor hun samenhang en de ontwikkeling van partnerschappen. Projecten evalueren/aanpassen
 • Contacten onderhouden met de vzw’s (Brussel) die afhankelijk zijn van supra-lokale programmasubsidies. De overdracht van deze subsidies opvolgen alsook de follow-up van de bewijsstukken. Beheren van preventie-/veiligheidsfinanciering voorzien in de Stadsbegroting.
 • Het geïntegreerde lokale preventiebeleid coördineren, bijgestaan door de Cel Coördinatie, die de sturing verzorgt en de interface vormt tussen de veldprojecten, de subsidiërende autoriteiten, de partners van de stad
 • Het voorzitten van de overlegorganen, de ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, en de follow-up met de voorzitter van de raad van bestuur
 • De administratieve follow-up organiseren (uitgaande briefwisseling bijhouden, communicatienota's ..)
 • Rapportering van relevante informatie aan de burgemeester, verslag van activiteiten en projecten

Profiel

 1. Houder zijn van een diploma van master, een diploma van de tweede cyclus universitair onderwijs of daarmee gelijkgesteld hoger onderwijs
  of
  de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen
 2. Tenminste 5 jaar ervaring hebben in een leidinggevende functie op universitair niveau in het begeleiden en het coördineren van gesubsidieerde programma's en preventieprojecten met inbegrip van beheer en financiële en logistieke human resources waarvan de belangrijkheid vergelijkbaar is met die van de departementale structuren van de Stad
 3. Een goede kennis hebben van de lokale en supra lokale werking

Taal

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 tot coördinatie van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken (Art. 21, §§ 2 en 5) zullen de kandidaten moeten voldoen bij een examen over de schriftelijke en mondelinge kennis van de Franse taal.
Het taalexamen wordt georganiseerd door Selor (Selectiebureau van de Federale Overheid). De inschrijving gebeurt online op de website www.selor.be

Aanbod

 • Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden; contractuele betrekking in de tussentijd
 • Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)
 • Plaats van tewerkstelling: Brussel
 • Maandelijks nettoloon: 2.718,58 € (minimum)/4.115,37 € (maximum) (weddeschaal A8). Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de O.E. Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02 279 24 40.
 • Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, volledige terugbetaling van MIVB-abonnement en gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola), gsm

Selectieprocedure:

Een preselectie zal gebeuren op basis van het c. v., de te vervullen voorwaarden alsook de vereiste ervaring en kennis.
De selectieprocedure bestaat uit twee gedeelten.
Het eerste gedeelte bestaat uit een assessment center dat de gedrags- en cognitieve vaardigheden (strategische visie, problemen analyseren, problemen oplossen, plannen en organiseren, leiden, mondelinge communicatie) van de kandidaten test. Dit gedeelte wordt door een extern selectiebureau georganiseerd.
Het tweede gedeelte bestaat uit een gesprek met een selectiecommissie dat de technische vaardigheden en de algemene geschiktheid van de kandidaten test.
De kandidaten dienen een tiental dagen voor het tweede gedeelte een nota in te dienen, waarbij zij hun visie van de missie van de dienst en van de functie, alsook van de materie weergeven.
De procedure duurt gemiddeld vier maanden.

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR, samengesteld uit:

 • een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;
 • een c. v.;
 • een fotokopie van het vereiste diploma.

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is 07/05/2021.

Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

De kandidaten die zouden gesolliciteerd hebben zonder alle toelatingsvoorwaarden te vervullen zullen beschouwd worden als ten onrechte ingeschreven.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.
Het koninklijk besluit van 23 december 1977 in verband met de sociale reclassering van de personen met een handicap in de gemeenten zal toegepast worden. De kandidaten worden verzocht bij hun kandidatuurstelling een attest te voegen van de bevoegde organisatie, waarin hun handicap erkend wordt.
Het programma van de selectieprocedure kan worden aangepast aan de aard van de handicap van de kandidaat.

 • Online op:wo 7 april 2021
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]