Functieomschrijving

Adjunct-directeur bij het Departement Openbaar Onderwijs – Algemene Administratie (M/V/X)

Werkgever

Het Departement Openbaar Onderwijs is belast met het organiseren van het gemeentelijk onderwijs in een 100-tal instellingen van alle onderwijsniveaus en in beide taalrollen, zowel op pedagogisch vlak als op het vlak van het beheer van financiële middelen en anderen die aangewend dienen te worden. Dit departement telt ongeveer 5200 personeelsleden en meer dan 35 000 leerlingen en studenten. De PMS-centra en de “Service de promotion de la santé à l’école”, de bibliotheken en de buitenschoolse activiteiten maken eveneens deel uit van zijn bevoegdheden.

De Directie Algemene Administratie is belast met de communicatie van het departement, de begeleiding van de scholen bij de uitvoering van hun strategisch management, met de ontwikkeling van multidimensionale innovatieve projecten, met het beheer van de juridische aangelegenheden van het departement en met het beheer van de administratieve informatie.

Functie

 • De strategische doelstellingen van het departement verwezenlijken, vastgelegd met de Algemene Directie, en ze in een operationeel plan vertalen dat strookt met de door het Beleid vastgelegde doelstellingen
 • De organisatorische eenheid Algemene Directie coördineren
 • De administratie vertegenwoordigen en verantwoordelijk zijn voor een correcte naleving van de wetgeving, kwaliteit van het werk en de publieke tevredenheid

Taken:

 • In samenwerking met de verantwoordelijken van de organisatorische eenheden de strategie omzetten in een operationele meerjarenplanning en de jaardoelstellingen uitwerken; de implementatie van het strategisch plan van het departement stimuleren; schooldirecties ondersteunen bij hun strategisch management
 • De opvolging van de strategische en operationele doelstellingen structureren, communiceren en verzekeren; het actieplan uitwerken en boordtabellen opstellen van de Directie en het departement. Het geheel van de middelen bepalen, organiseren en doorvoeren om de vastgelegde objectieven te bereiken
 • De uitvoering van de opdrachten en activiteiten van de diensten op kwantitatief en kwalitatief vlak organiseren, coördineren en controleren; de interne en externe communicatie van de Directie coördineren met de Inspectie, de HR-Directie ten dienste van de instellingen. Zorgen voor een goede werking van de paritaire organen en voor een coördinatie van werkgroepen met de vakbondsorganisaties
 • Talrijke vernieuwende projecten ontwikkelen met een inclusieve en coöperatieve dynamiek (culturele projecten, burgers, duurzame ontwikkeling, enz.)
 • De werking diagnosticeren en ontwikkelingsacties verrichten (heldere procedures, modernisering van de dossiers, enz.); de prioriteiten bepalen en een intern actieplan opstellen in projectvorm. De samenwerking met de OE’ s van het Departement Openbaar Onderwijs en van de andere departementen bevorderen
 • Functie-, functionerings-, evaluatiegesprekken voeren met de rechtstreekse medewerkers, gesprekken over ziekteverzuim, individuele gesprekken, verzoeningsgesprekken, enz. voeren
 • De door de OE' s te behandelen dossiers verifiëren en valideren en de wettelijkheid/haalbaarheid van de acties van het departement controleren. Het beheer verzekeren van juridische zaken van het departement (tuchtrechtelijke geschillen, juridische vragen, bijwerken van regelgeving en bestendige onderrichtingen)
 • Nota's, rapporten, briefwisseling, notulen, verzoekschriften, artikels enz. opstellen. Dossiers voorbereiden voor de Algemene Directie door middel van gestructureerde nota’s
 • Waken over de vertegenwoordiging van het Openbaar Onderwijs binnen de verschillende comités die de ontwikkeling van de activiteiten van het departement mogelijk maken. Een netwerk van professionele relaties ontwikkelen en in stand houden om de belangen van de Stad te vrijwaren en zijn imago te bevorderen
 • Elk relevant element rapporteren aan de directeur-generaal en aan de ter zake bevoegde schepen: regelmatige rapporteringen opstellen over de activiteiten en projecten van zijn Directie

Profiel

 1. Houder zijn van een diploma van master, een diploma van de tweede cyclus universitair onderwijs of daarmee gelijkgesteld hoger onderwijs

of

de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen

 1. Relevante ervaring hebben in een leidinggevende functie van universitair niveau
 2. Kennis/Ervaring hebben in het juridisch en financieel beheer van scholen

Taal

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 tot coördinatie van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken (Art. 21, §§ 2 en 5) zullen de kandidaten moeten voldoen bij een examen over de schriftelijke en mondelinge kennis van de Franse taal.
Het taalexamen wordt georganiseerd door Selor (Selectiebureau van de Federale Overheid). De inschrijving gebeurt online op de website www.selor.be

Aanbod

 • Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden; contractuele betrekking in de tussentijd
 • Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)
 • Plaats van tewerkstelling: Brussel
 • Maandelijks nettoloon: 2.597,45 € (minimum)/ 3.664,69 € (maximum) (weddeschaal A6). Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de O.E. Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02/279 24 40.
 • Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, volledige terugbetaling van MIVB-abonnement en gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR via ,samengesteld uit:

 • een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;
 • een c.v.;
 • een fotokopie van het vereiste diploma.

Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is 16/10/2020.

Bijlagen

 • Online op:di 15 september 2020
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]