Functieomschrijving

Directeur van de Directie Gemeentebelastingen bij het Departement Financiën (M/V/X)

Werkgever

Het Departement Financiën van de Stad Brussel is verantwoordelijk voor het boekhoudkundig en het begrotingsbeheer. Dit departement is ook verantwoordelijk voor het voeren van de boekhouding, het voorbereiden van de jaarrekening en het opstellen van de begroting. Het voert de controle uit over de wettelijkheid en de regelmatigheid van de uitgaven en centraliseert eveneens de opvolging en de controle van alle inkomsten en de invordering van schuldvorderingen en taksen. Vallen ook onder de bevoegdheden van dit departement: de inning van vorderingen en heffingen, het beheer van de thesaurie, het vermijden van verjaring van rechten en vorderingen en het overgaan tot inbeslagname en overdrachten.

De Directie Gemeentebelastingen beheert de inkohiering van de belastingen via lijsten van belastingplichtigen en de verschuldigde bedragen (de zogenaamde inkohiering) en zorgt voor de opvolging van de inning. De directie volgt ook het fiscaal recht op.

Functie

Missie:

 De strategische doelstellingen van de Directie Gemeentebelastingen uitvoeren
 Samen met de diensthoofden deze doelstellingen vertalen in een operationeel plan in overeenstemming met de door de gemeenteoverheden gestelde doelstellingen
 De verschillende organisatorische eenheden (Inkohiering van de belastingen, Inning der belastingen, Fiscale geschillen en Kadaster/Telling) coördineren, hierbij wakend over de samenhang met de voor het gemeentebestuur in zijn geheel genomen beslissingen
 Het stadsbestuur vertegenwoordigen en garant staan voor de wetgeving, kwaliteitswerk et de tevredenheid van het publiek

Taken:

 Strategische doelstellingen opstellen en voorstellen aan het Directie-/Managementcomité
 De wetgeving inzake gemeentebelastingen volgen en het werk van de organisatorische eenheden dientengevolge aanpassen
 De planning van de organisatorische eenheden coördineren, superviseren en organiseren
 De uitvoering van een inkohiering en van een optimale inning volgen, controleren en organiseren
 De diagnose opmaken van de werking van de dienst en verbeteringsacties voorstellen
 Het vooruitziend beheer van het kader en het personeelsbestand plannen wat de dienst betreft (+/- 35 personen)
 Het departement vertegenwoordigen en de hiërarchie indien nodig vervangen
 Het standpunt van de Stad verdedigen bij het verhoor van belastingplichtigen
 Deelnemen aan de selectie van de rechtstreekse medewerkers
 De functie-, functionerings- en evaluatiegesprekken leiden
 Nota’s en verslagen opmaken, soms met een strategisch karakter
 Dossiers, documenten en de inkomende en uitgaande briefwisseling valideren

Profiel

1. Houder zijn van een diploma van master (universitair onderwijs of hoger onderwijs van het lange type) of gelijkgesteld
of
de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen
2. Relevante ervaring hebben in een leidinggevende functie op universitair niveau
3. De kennis van de wetgeving inzake fiscaal recht, de ordonnantie op de gemeente- en provinciebelastingen alsook de Nieuwe Gemeentewet wordt vereist.

Taal

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 tot coördinatie van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken (Art. 21, §§ 2 en 5) zullen de kandidaten moeten voldoen bij een examen over de schriftelijke en mondelinge kennis van de Franse taal.
Het taalexamen wordt georganiseerd door Selor (Selectiebureau van de Federale Overheid). De inschrijving gebeurt online op de website www.selor.be.

Aanbod

 Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden
 Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)
 Plaats van tewerkstelling: Brussel
 Maandelijks nettoloon: 2.624,39 € (minimum)/3.837,79 € (maximum) (weddeschaal A7). Een berekening van de wedde, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de Dienst Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02/279 24 40.
 Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, volledige terugbetaling van MIVB-abonnement en gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR, samengesteld uit:
 een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;
 een c.v.;
 een fotokopie van het vereiste diploma.
Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.
De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is zondag 7 juni 2020.
De kandidaten die zouden gesolliciteerd hebben zonder alle toelatingsvoorwaarden te vervullen zullen beschouwd worden als ten onrechte ingeschreven.
De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.
Het koninklijk besluit van 23 december 1977 in verband met de sociale reclassering van de personen met een handicap in de gemeenten zal toegepast worden. De kandidaten worden verzocht bij hun kandidatuurstelling een attest te voegen van de bevoegde organisatie, waarin hun handicap erkend wordt.
Het programma van de selectieprocedure kan worden aangepast aan de aard van de handicap van de kandidaat.

Bijlagen

  • Online op:vr 8 mei 2020
  • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]