Functieomschrijving

Directeur-generaal van het Departement Openbaar Onderwijs (M/V/X)

Werkgever

Het Departement Openbaar Onderwijs is belast met het organiseren van het gemeentelijk onderwijs in een 100-tal instellingen van alle onderwijsniveaus en in beide taalrollen, zowel op pedagogisch vlak als op het vlak van het beheer van financiële middelen en anderen die aangewend dienen te worden. Dit departement telt ongeveer 5200 personeelsleden en meer dan 35 000 leerlingen en studenten. De PMS-centra en de “Service de promotion de la santé à l’école”, de bibliotheken en de buitenschoolse activiteiten maken eveneens deel uit van zijn bevoegdheden.

Functie

Missie
Het geheel van de activiteiten van het Departement Openbaar Onderwijs sturen en coördineren om de strategische en operationele doelstellingen te verwezenlijken in overeenstemming met de beleidsdoelen
 Loyaal deelnemen aan de voorbereiding van het beleid en waken over het behoud van coherentie met de beslissingen die genomen worden voor het bestuur van de Stad in zijn geheel
 Borg staan voor de kwaliteit van de dienstverlening en het pedagogisch aanbod van de scholen en buitenschoolse activiteiten en waken over het optimale beheer van de menselijke, financiële en materiële middelen die nodig zijn voor hun goede werking

Taken:
Het strategisch en operationeel sturen van het departement verzekeren:
 Een strategische visie ontwikkelen in nauwe samenwerking met het College van Burgemeester en Schepenen
 In samenwerking met de verantwoordelijken van de organisatorische eenheden en de schoolhoofden deze strategie in een operationele meerjarenplanning omzetten; de risico’s en de opportuniteiten evalueren
 De opvolging van de strategische en operationele doelstellingen structureren, communiceren en verzekeren; waken over het naleven en het aanwenden van het educatief en pedagogisch project binnen de schoolinstellingen
 Strategieën aanwenden die het aangaan van uitdagingen toelaten, die inherent zijn aan de organisatie van het onderwijs in het Brussels gewest (tekort aan scholen, demografische ontwikkeling, landschapsdecreet voor het hoger onderwijs, …)
Ontwikkelingsacties ondernemen voor het departement:
 De werking diagnosticeren en ontwikkelingsacties ondernemen voor het departement; de prioriteiten bepalen en een actieplan opstellen alsook een actieplan wat de interne en externe communicatie betreft
 Samen met het Directiecomité deelnemen aan het uitwerken van een strategie van de Stad in een op de toekomst gerichte dynamiek
Het departement coördineren en superviseren:
 Een managementteam van +/- 12 personen sturen en op een participatieve manier animeren
 De uitvoering van de opdrachten/terugkerende activiteiten van de diensten op kwantitatief en kwalitatief vlak organiseren, coördineren en controleren; het organigram van het departement en de machtigingen bepalen; boordtabellen voorzien en voor de opvolging ervan zorgen
 De voorbereiding van de begroting uitwerken en coördineren op jaarbasis en meerjarenbasis; waken over de correcte uitvoering van de toegekende begroting en daarover verslag uitbrengen
 De interne controle aanwenden en deelnemen aan de implementatie van de aanbevelingen van de interne audit
De Stad Brussel en het departement vertegenwoordigen:
 Een netwerk van professionele relaties ontwikkelen en in stand houden om de belangen van de Stad Brussel en het imago van het bestuur te promoten
 Aan de Stadssecretaris en aan de bevoegde schepen elk element rapporteren waarvan noodzakelijk en/of nuttig is dat zij het kennen; regelmatige rapportering opstellen over de activiteiten en projecten van het departement

Profiel

1. Houder zijn van een diploma van master (universitair onderwijs of hoger onderwijs van het lange type) of gelijkgesteld
of
de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen
2. Relevante ervaring hebben van tenminste 5 jaar in een leidinggevende functie van universitair niveau
3. Globale kennis hebben inzake de organisatie en de specifieke reglementering van de openbare sector en van het landschap van het Franstalig en het Nederlandstalig onderwijs

Taal

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 tot coördinatie van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken (Art. 21, §§ 2 en 5) zullen de kandidaten moeten voldoen bij een examen over de schriftelijke en mondelinge kennis van de Franse taal.
Het taalexamen wordt georganiseerd door Selor (Selectiebureau van de Federale Overheid). De inschrijving gebeurt online op de website www.selor.be

Aanbod

 Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden (contractuele betrekking in de tussentijd)
 Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)
 Plaats van tewerkstelling: Brussel
 Maandelijks nettoloon: 2.946,79 € (minimum)/4.329,14 € (maximum) (weddeschaal A9) + toelage Directiecomité. Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de OE Geldelijke Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02/279 24 40.
 Bijkomende voordelen: dienstwagen of mobiliteitsbudget, gsm, maaltijdcheques, volledige terugbetaling van MIVB-abonnement en gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR via ,samengesteld uit:
• een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;
• een c.v.;
• een fotokopie van het vereiste diploma.
Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.
De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is maandag 23/12/2019.

Bijlagen

  • Online op:do 21 november 2019
  • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]