Functieomschrijving

Adjunct-Directeur IT & Financiën bij het Departement HR (M/V/X)

Werkgever

Het Departement HR dat staat in voor het personeelsbeheer (3.900 medewerkers) en staat de departementen bij in het actieve management van hun medewerkers. Het verzekert de opvolging van de dossiers van de contractuele en statutaire personeelsleden van bij hun aanwerving tot hun pensionering. Het departement houdt zich ook bezig met de berekening van de lonen en het geheel van wettelijke verplichtingen die de Stad als werkgever moet nakomen.

De organisatorische eenheid IT & Financiën biedt ondersteuning aan de directie en de verschillende diensten van het Departement HR bij strategische beslissingen, bij de opvolging van het budget en de uitwerking van de informaticaprojecten van het departement. De dienst werkt begrotingsprognoses uit, samen met de uitvoering van het budget voor humanresourcesgerelateerde aspecten. Hij verzekert ook de opvolging van het informaticagedeelte van informatisering- en digitaliseringstools en stelt informaticatools ter beschikking die nodig zijn voor het goed functioneren van het departement. Tenslotte biedt de dienst ook ondersteuning aan de andere departementen op het vlak van HR-software.

Functie

Missie
 De door de Human resources manager vastgestelde strategische objectieven verwezenlijken
 Verantwoordelijk zijn voor het budgettaire beheer, het geïntegreerd beheer van de gegevens en van de informatiestroom van de verschillende processen van het Departement HR
 Projecten in deze domeinen coördineren

Taken:
 ICT-projecten vastleggen en controleren. Als projectcoördinator de gegevens van het departement beheren. De samenhang tussen de verschillende projecten organiseren zowel op het vlak van de inhoud als van de timing
 De strategische en operationele objectieven structureren, communiceren en opvolgen; het actieplan ontwerpen en boordtabellen opstellen. Alle middelen (personeel, financieel) definiëren en organiseren om de gestelde doelen te bereiken
 Het jaarlijks/meerjarige budget betreffende de uitgaven en inkomsten van het departement opstellen in samenwerking met de DRH. De uitvoering van het budget controleren aan de hand van een monitoringsysteem. Het beheer van de subsidies van het personeel verzekeren. Het jaarlijks budget bedraagt 212 miljoen euro uitgaven en 15 miljoen euro inkomsten (2019).
 De Directie van het departement adviseren en bijstaan betreffende het beheer van de data, de documentatie en in verband met de uit te voeren procedures om de middelen en het gegevensbeheer te optimaliseren
 Boordtabellen opmaken en indicatoren definiëren met betrekking tot het globale budgettaire domein van HR
 De uitvoering van taken en activiteiten van de organisatorische eenheid op kwalitatief en kwantitatief vlak organiseren, coördineren en controleren. De interne en externe communicatie van de OE structureren. De OE telt +/- 10 medewerkers in gespecialiseerde materies.
 De belangrijke dossiers van de OE nakijken en valideren. Toezicht houden op de opdracht en de taken van de informaticacorrespondenten, namelijk v.w.b. de betrouwbaarheid van de programma's, de inventaris, het beheer van de toegangen of van incidenten, enz.
 Plannings- functionerings- en evaluatiegesprekken voeren
 Pertinente informatie communiceren aan de Directie van het departement : regelmatig reportings opstellen over de activiteiten en de projecten van de OE

Profiel

1. Houder zijn van een diploma van master (universitair onderwijs of hoger onderwijs van het lange type) of gelijkgesteld
of
de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen
2. Relevante ervaring hebben in een leidinggevende functie van universitair niveau
3. Ervaring/kennis hebben in de coördinatie van informaticaprojecten
4. Ervaring/kennis hebben in budgettair en financieel beheer

Taal

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 tot coördinatie van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken (Art. 21, §§ 2 en 5) zullen de kandidaten moeten voldoen bij een examen over de schriftelijke en mondelinge kennis van de Franse taal.
Het taalexamen wordt georganiseerd door Selor (Selectiebureau van de Federale Overheid). De inschrijving gebeurt online op de website www.selor.be

Aanbod

 Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden (contractuele betrekking in de tussentijd)
 Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)
 Plaats van tewerkstelling: Brussel
 Maandelijks nettoloon: 2.550,07 € (minimum)/3.595,67 € (maximum) (weddeschaal A6). Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de OE Geldelijke Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02/279 24 40.
 Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, volledige terugbetaling van MIVB-abonnement en gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR ,samengesteld uit:
• een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;
• een c.v.;
• een fotokopie van het vereiste diploma.
Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.
De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is maandag 23/12/2019.

Bijlagen

  • Online op:do 21 november 2019
  • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]