Functieomschrijving

Adjunct-technisch directeur (M/V/X) bij het Departement Stedenbouw - Technische Bijstand Vergunningen

Werkgever

Het Departement Stedenbouw heeft als algemene missie toe te zien op de harmonieuze ordening van het grondgebied van de Stad Brussel.

Het beheert o.a. de stedenbouwkundige vergunningen en de milieuvergunningen, is belast met de controle inzake stedenbouw en leefmilieu en de controle op de openbare veiligheid en gezondheid.

Het ontwikkelt de plannen en verordeningen op gemeentelijk vlak.

Het bestudeert en verwezenlijkt projecten voor aanleg van nieuwe wegenis en groene ruimten en verschillende diensten die belast zijn met de mobiliteitsproblematiek, herwaarderingsacties en milieuraadgeving maken ook deel uit van het departement.


Missie van de dienst

Technisch beheer en opvolgen van de aanvragen voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen:

 • - Technische analyse van de ingediende aanvragen voor vergunningen, binnen de door de wet opgelegde termijnen
 • - Ontwikkelen van tools en interne procedures die nodig zijn voor een efficiënte en kwaliteitsvolle technische opvolging
 • Coördinatie met de administratieve dienst om de vergunningen uit te reiken binnen de door de wet opgelegde termijnen

Functie

Missie:

Met oog voor de wettelijkheid, de opgelegde termijnen en kwaliteit de strategische doelstellingen concretiseren die door de Algemene Directie en de Directie Vergunningen werden vastgelegd. Voor de opvolging van de activiteiten van de technische organisatorische eenheden van de Directie Vergunningen coördineren en instaan. Leiding geven aan de teams (+/- 20 personen) en aan de optimalisering van de werking van de dienst werken. De referentiepersoon zijn, zowel intern als voor mensen buiten de organisatie, in het domein van de wetgeving betreffende de stedenbouwkundige en milieuvergunningen.


Taken:

 • Het operationeel plan van de dienst inzake technisch beheer van de dossiers betreffende stedenbouwkundige en milieuvergunningen opmaken, opvolgen en controleren, in nauwe samenwerking met de adjunct-administratief directeur en de technisch directeur
 • Instaan voor de opvolging van de evolutie van de regelgeving en haar snelle omzetting in de dagelijkse werking van de technische en administratieve teams coördineren
 • Doelstellingen vastleggen, strategische keuzes maken ten aanzien van de regelgeving en de wettelijke termijnen, hun operationele uitvoering plannen/ superviseren, procedures definiëren/aanpassen/controleren, de resultaten evalueren, motiveren, coachen, de competenties van het personeel ontwikkelen
 • Processen definiëren/aanpassen/controleren, resultaten evalueren om vergunningen binnen wettelijke termijnen uit te reiken
 • De dossiers stedenbouwkundige en milieuvergunningen die in de workflow moeten worden ingevoerd vóór hun validatie door de technisch directeur, de in- en uitgaande briefwisseling in samenwerking met de adjunct-administratief directeur controleren
 • Zich bijscholen in het domein van de wetgeving betreffende de stedenbouwkundige en milieuvergunningen: evolutie, regelgeving, nieuwe praktijken, …
 • Integratie-, plannings-, en evaluatiegesprekken voeren met de rechtstreekse medewerkers, ziekteverzuim- en selectiegesprekken voeren met de rechtstreekse medewerkers. De N+1’s begeleiden bij de verschillende functie-, functionerings- en evaluatiegesprekken die ze moeten voeren
 • De Stad vertegenwoordigen in overlegcommissies en in alle interne en externe vergaderingen (parallel met de technisch directeur Vergunningen
 • Nota's, rapporten, brieven, notulen opstellen
 • De technische expertise van de Directie verzekeren. Advies en informatie geven aan de medewerkers, de hiërarchie en aanvragers van vergunningen
 • De noodzakelijke informatie meedelen aan de hiërarchie (vorderingsstaat van de dossiers, projecten, enz.), reportings opstellen (scoreborden, statistische verslagen)

Profiel

 1. Houder zijn van een masterdiploma burgerlijk ingenieur bouwkunde, burgerlijk ingenieur-architect, in de industriële wetenschappen of in de architectuur
  of de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen
 2. Relevante ervaring hebben in een leidinggevende functie van universitair niveau
 3. Kennis hebben in stedenbouwkundig en milieurecht
 4. Ervaring als beheerder van stedenbouwkundige en milieuvergunningen of als projectleider in stedelijke ontwikkeling of ruimtelijke ordening is een pluspunt

Taal

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 tot coördinatie van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken (Art. 21, §§ 2 en 5) zullen de kandidaten moeten voldoen bij een examen over de schriftelijke en mondelinge kennis van de Franse taal.

Het taalexamen wordt georganiseerd door Selor (Selectiebureau van de Federale Overheid). De inschrijving gebeurt online op de website www.selor.be.

Aanbod

 • Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden; contractuele betrekking in de tussentijd
 • Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)
 • Plaats van tewerkstelling: Brussel
 • Maandelijks nettoloon: 2.504,27 € (minimum)/3.547,81 € (maximum) (weddeschaal A6). Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de Dienst Geldelijke Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02/279 24 40.
  Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, volledige terugbetaling van MIVB-abonnement en gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR, samengesteld uit:

 • een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;
 • een c.v.;
 • een fotokopie van het vereiste diploma.

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is maandag 1 april 2019.
Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

De kandidaten die zouden gesolliciteerd hebben zonder alle toelatingsvoorwaarden te vervullen zullen beschouwd worden als ten onrechte ingeschreven.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Het koninklijk besluit van 23 december 1977 in verband met de sociale reclassering van de personen met een handicap in de gemeenten zal toegepast worden. De kandidaten worden verzocht bij hun kandidatuurstelling een attest te voegen van de bevoegde organisatie, waarin hun handicap erkend wordt.

Het programma van de selectieprocedure kan worden aangepast aan de aard van de handicap van de kandidaat.

Bijlagen

 • Online op:wo 27 februari 2019
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]